Cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby

(podľa Zák. č. 578/2004, § 79 ods. 1 písm. g)

Vypracovanie lekárskeho posudku

Vypracovanie lekárskeho posudku k zdravotnej spôsobilosti na prácu 70,00 €
Vypracovanie lekárskeho posudku k zdravotnému stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 70,00 €