Legislatíva

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba dopúšťajú sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 40/ zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s rizikom pokuty od 165 eur do 16 596 eur), ak:

 1. nemá regionálnym úradom verejného zdravotníctva schválenú prevádzku (uvedenie priestorov do prevádzky), nemá schválené prevádzkové poriadky a nemá schválenú manipuláciu a skladovanie s veľmi jedovatými látkami, karcinogénmi a mutagénmi na pracovisku,
 2. nevykoná meranie faktorov pracovného prostredia, ktoré používa alebo ktoré vznikajú pri svojej činnosti (napr. meranie hluku a vibrácií používaných strojov a zariadení, meranie prachu ktorý vzniká pri výrobe),
 3. nehodnotí zdravotné riziká vyplývajúce z expozície (napr. hluku, chemických faktorov, biologických faktorov a vypracovanie s tým súvisiacich posudkov o riziku),
 4. nevypracuje prevádzkový poriadok (hluk, vibrácie, optické žiarenie, elektromagnetické žiarenie, chemické faktory, karcinogény a mutagény, biologické faktory, činnosti s azbestom) alebo ho nepredloží na schválenie orgánu verejného zdravotníctva; nedodržiava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo schválený prevádzkový poriadok,
 5. nezabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov s ohľadom na špecifické riziká. Ide najmä o vstupné, periodické, výstupné alebo následné lekárske prehliadky so zameraním na riziká z pracovného procesu (hluk, chemické látky, fyzická záťaž), posúdenie zdravotnej spôsobilosti na nočnú prácu, prácu s bremenami, prácu vo výškach a iné,
 6. nezabezpečí na pracovisku podmienky v súlade s:
  • ergonomickými požiadavkami práce,
  • fyziologickými požiadavkami práce (dodržiavanie celkovej a lokálnej fyzickej záťaže, limitov vynakladaných svalových síl a frekvencie pohybov a smerných hmotnostných hodnôt pri manipulácii s bremenami),
  • psychologickými požiadavkami práce (hodnotenie psychickej pracovnej záťaže a senzorickej záťaže, dodržiavanie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacími jednotkami),
 7. nezabezpečí vybavenie pracovísk s prihliadnutím na charakter práce zariadeniami pre osobnú hygienu (šatne, sprchy, umyvárne, záchody).

Pri zistení opakovaného porušenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva zvýšiť pokutu až na dvojnásobok.

Predpisy na ochranu verejného zdravia

 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. v znení zákona 465/2005 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Hluk

 • Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, v znení NV SR č. 555/2006 Z.z.

Vibrácie

 • Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám, v znení NV SR č. 629/2005 Z.z.

Azbest

 • Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Zobrazovacie jednotky

 • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Bremená

 • Nariadenie vlády SR č.281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Elektromagnetické polia

 • Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu, v znení NV SR č. 217/2008 Z.z.

Biologické faktory

 • Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Chemické faktory

 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení neskorších predpisov

Karcinogény/mutagény

 • Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, v znení NV SR č. 301/2007 Z.z.

Optické žiarenie

 • Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

Rizikové práce

 • Vyhláška č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií

Choroby z povolania

 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Osvetlenie

 • Vyhláška č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

Fyzická, psychická a senzorická záťaž pri práci

 • Vyhláška č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

Teplo a chlad

 • Vyhláška č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Pracovná zdravotná služba

 • Vyhláška č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

Bezpečnostné označenie

 • Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Pracovisko

 • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Stavenisko

 • Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Pracovné prostriedky

 • Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Výbušné prostredie

 • Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

OOPP

 • Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Banská činnosť

 • Nariadenie vlády SR č. 117/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov

Zakázané práce

 • Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení NV SR č. 310/2010 Z. z.,
 • Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení NV SR č.309/2010 Z. z.,

Chemické látky

 • Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
 • Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Odborné spôsobilosti

 • Vyhláška č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Ochrana zdravia pred žiarením

 • Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
 • Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 545/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

Epidemiológia

 • Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
 • Vyhláška č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Hygiena životného prostredia

 • Vyhláška č. 554/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • Vyhláška č. 72/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská
 • Vyhláška č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.

Hygiena detí a mládeže a podpory zdravia obyvateľstva

 • Vyhláška č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Vyhláška č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia