O nás

[My]

HealthWork, s.r.o. pracovná zdravotná služba vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu všetkých kategórií lekárom s atestáciou služby zdravia pri práci a s vlastnou ambulanciou. Tím pracovnej zdravotnej služby okrem zdravotnej sestry tvoria aj vysokoškolsky vzdelaní zdravotníci – hygienici s dlhoročnou praxou v ochrane zdravia a orgánoch štátnej správy na úseku ochrany zdravia.

Predmet a rozsah vykonávanej činnosti pracovnej zdravotnej služby je v zmysle ust. § 26 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 1 vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, pri ktorom najmä:

  1. vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  2. spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
  3. hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,
  4. podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom - poskytuje poradenstvo v hygiene práce a to najmä pri plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie; ako aj poradenstvo pri ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,
  5. zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, na opatreniach pracovnej rehabilitácie, na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík, na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov, na zabezpečovaní rekondičného pobytu,
  6. vzdeláva zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
  7. spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie.