Služby

 • ucelený výkon pracovnej zdravotnej služby (hygienická a medicínska časť) na celom území
 • hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z faktorov práce a pracovného prostredia
 • poradenstvo v oblasti hygieny práce
 • stanovovanie rozsahu lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci pre jednotlivé profesie
 • realizácia lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci vedúcim tímu v ambulancii v Budmericiach, alebo vykonávanie prehliadok vo vyšetrovni v areáli závodu
 • dohľad lekára PZS nad vykonávaním lekárskych prehliadok zmluvným lekárom
 • vykonávanie orientačných meraní faktorov prostredia (hluk, intenzita umelého osvetlenie, teplota, povrchová teplota materiálu, rýchlosť prúdenia vzduchu, vlhkosť)
 • hodnotenie fyzickej pracovnej záťaže, psychickej a senzorickej záťaže pri práci, hodnotenie odozvy organizmu na tepelnú záťaž, posúdenie pitného režimu
 • zabezpečenie meraní akreditovanými spoločnosťami
 • ergonomický audit pracoviska
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti poskytovania prvej pomoci, spracovanie traumatologického plánu, dopĺňanie lekárničiek prvej pomoci
 • školenia pre zamestnancov o ochrane zdravia pri významných rizikách v pracovnom prostredí
 • spolupráca pri spracovaní prevádzkových poriadkov
 • súčinnosť pri schvaľovaní pracovísk úradom verejného zdravotníctva
 • očkovanie zamestnancov
 • odborné poradenstvo pracovného lekára
 • spracovávanie návrhov na zaradenie pracovných činností do kategórií a návrhov vhodnosti rekondičných pobytov a pracovných rehabilitácií, určenie ich obsahu

Ak máte záujem o naše služby, radi Vás navštívime a na základe údajov o výrobe a zamestnancoch pripravíme pre Vás najvýhodnejšiu cenovú ponuku našich služieb.